Przedszkole Kropeczki 

Edukacja językowa

Praca dydaktyczna przedszkola prowadzona jest zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego. Edukacja językowa przebiega jednocześnie na 2 płaszczyznach: nauka języka ojczystego zgodnie z podstawą programową MEN. W przedszkolu stosujemy dodatkowo odmienną metodę nauki czytania dr I.Majchrzak.

Metoda ta należy do innowacyjnych projektów edukacyjnych, zatwierdzonych przez MENiS. Pozwala na wczesne kształcenie umiejętności czytania zarówno w aspekcie technicznym, jak i semantycznym. Kształcenie sztuki czytania z pełnym rozumieniem tekstu rozpoczyna się już z dziećmi trzyletnimi. Nauczyciel prowadząc zabawy i gry prowokuje dziecko do odkrywania na drodze samodzielnego rozumowania logiki alfabetycznego szyfru. Początkiem jest imię dziecka, które staje się słowem otwierającym świat pisma.

Nauka oparta jest na różnego typu zestawach ćwiczeniowych, elementarzach i grach. Dziecku prezentowane są obrazy, które łączy ze znaczeniem słowa. Naukę można rozpocząć w momencie, gdy dziecko jest w stanie łączyć znaczenie słowa z jego zapisem graficznym będącym abstrakcją. Według Majchrzak zapis pisemny jest stały i dziecko może się do niego odwołać w każdej chwili, podczas gdy doznanie słuchowe zależne jest od nadawcy dźwięku i przemija. Dodatkowo stosujemy w przedszkolu „Metodę dobrego startu” Marty Bogdanowicz. Należy ona do metod wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii, angażujących uczenie się wielozmysłowe: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowe oraz funkcje językowe i wykonawcze. Jej celem jest kształtowanie mowy, przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie rysowania, poznawanie liter i cyfr.

  • Pracownia
  • Matema
  • Figulina
  • Ippon Judo
  • KS